CRB

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów w odniesieniu do sterownika CRB. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

Jak zmienić kierunek otwarcia w sterownikach CRA110 i CRB100?

Kierunek obrotu zmienia się następująco:
- Odłączyć zasilanie.
- Przesunąć manipulator w kierunku otwierania zaworu i przytrzymać go.
- Ponownie podłączyć zasilanie i przytrzymać manipulator przez kilka sekund.
- Kierunek pracy został zmieniony

Jak zmienić temperaturę w pomieszczeniu w sterownikach z serii CRB100 i CUA100?

Ustaloną temperaturę pomieszczenia zmienia się następująco:
- Nacisnąć krótko pokrętło na module pokojowym.
- Zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, obracając pokrętło w prawo lub w lewo.
- Zatwierdzić ustawienie, naciskając krótko pokrętło.

Jak zmienić maksymalną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRB100 i CUA100?

Ustawienia zmienia się następująco:
- Nacisnąć pokrętło na module pokojowym i przytrzymać przez 4 sekundy.
- Wyświetlona zostanie ikona klucza i symbol „MAX”.
- Nacisnąć krótko pokrętło. Liczby zaczną migać.
- Zmienić temperaturę, obracając pokrętło w prawo (aby zwiększyć temperaturę) lub w lewo (aby zmniejszyć temperaturę).
- Zatwierdzić ustawienie, naciskając krótko pokrętło.
- Nacisnąć manipulator i przytrzymać go przez 4 sekundy albo poczekać 20 sekund na powrót do głównego menu.

Jak zmienić minimalną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRB100 i CUA100?

Ustawienia zmienia się następująco:
- Nacisnąć pokrętło na module pokojowym i przytrzymać przez 4 sekundy.
- Wyświetlona zostanie ikona klucza i symbol „MAX”.
- Obrócić pokrętło w lewo.
- Wyświetlona zostanie ikona klucza i symbol „MIN”.
- Nacisnąć krótko pokrętło. Liczby zaczną migać.
- Zmienić temperaturę, obracając pokrętło w prawo (aby zwiększyć temperaturę) lub w lewo (aby zmniejszyć temperaturę).
- Zatwierdzić ustawienie, naciskając krótko pokrętło.
- Nacisnąć manipulator i przytrzymać go przez 4 sekundy albo poczekać 20 sekund na powrót do głównego menu.

Jaka temperatura wyświetlana jest na module pokojowym, a jaka na jednostce sterującej sterowników z serii CRB100 i CUA100?

Na module pokojowym wyświetlana jest rzeczywista temperatura w pomieszczeniu (uwaga: jeśli C = 0, należy zapoznać się z częścią FAQ dotyczącą C = 0 i C = 1), a na jednostce sterującej wyświetlana jest rzeczywista temperatura zasilania.

Jaka jest różnica między ustawieniami C = 0 i C = 1 w sterownikach z serii CRB100 i CUA100?

Za pomocą tego samego menu, które służy do ustawiania maksymalnej i minimalnej temperatury zasilania, można wprowadzić ustawienie wartości C. Ustawienie wartości C decyduje o tym, jaką funkcję sterowania pełni sterownik. Dostępne są następujące ustawienia:
C=0  Sterownik działa na podstawie temperatury w pomieszczeniu. Na wyświetlaczu widoczna jest rzeczywista temperatura w pomieszczeniu, a po krótkim naciśnięciu pokrętła — żądana temperatura w pomieszczeniu.
C=1  Sterownik pełni funkcję regulatora stałej temperatury; przy tym ustawieniu moduł pokojowy służy po prostu do zdalnego sterowania jednostką sterującą. Na wyświetlaczu widoczna jest rzeczywista temperatura zasilania, a po krótkim naciśnięciu pokrętła — żądana temperatura zasilania.

Co oznaczają strzałki na wyświetlaczu sterowników z serii CRB100 i CUA100?

Strzałki informują o różnicy między temperaturą rzeczywistą a ustawioną. Np. strzałka skierowana w górę oznacza, że temperatura rzeczywista jest niższa od ustawionej. Miganie strzałki oznacza, że zawór jest całkowicie otwarty/zamknięty i że wszystkie możliwości sterownika, jeśli chodzi o osiągnięcie temperatury docelowej, są już wykorzystane.

ak sprawdzić, czy komunikacja bezprzewodowa w przypadku sterowników z serii CRB100 i CUA100 działa prawidłowo?

Symbol komunikacji radiowej wyświetlany w sposób ciągły oznacza, że połączenie między modułem pokojowym a jednostką sterującą funkcjonuje prawidłowo. Miganie symbolu komunikacji radiowej oznacza, że połączenie radiowe nie działa. W takim przypadku należy zmienić położenie modułu pokojowego tak, aby znalazł się w zasięgu sygnału. Na drodze komunikacji między modułem pokojowym a jednostką sterującą należy unikać elementów stalowych i instalacji wodnych.

Jak duża może być odległość między bezprzewodowym modułem pokojowym a sterownikiem z serii CRB120?

Zasięg transmisji między modułem pokojowym a jednostką sterującą wewnątrz budynku może wynosić od 20 do 60 metrów, w zależności od ustawienia urządzeń i materiału wykorzystanego do budowy.
Niektóre rodzaje materiałów mogą tłumić fale radiowe bardziej niż inne. Przykłady tłumienia fal radiowych zaczerpnięte z literatury:
Drewno, płyta kartonowo-gipsowa, szyba: 5?10%
Ściany z cegieł:   10?40%
Beton zbrojony:  10?90%
Metal:   90?100%

Niektóre rodzaje materiałów mogą całkowicie blokować komunikację radiową. Należą do nich arkusze metalu i woda. Typowym źródłem problemu jest takie ustawienie urządzeń, w którym sygnał musi przechodzić przez kocioł albo zbiornik akumulacyjny. Te obiekty mogą całkowicie zablokować transmisję.

Fale radiowe mogą też jednak odbijać się od powierzchni obiektów takich jak zbiornik akumulacyjny, dzięki czemu jakość komunikacji jest dobra.

Warto przetestować różne opcje umiejscowienia modułu pokojowego. Nawet małe zmiany położenia mogą drastycznie zmienić jakość sygnału.  Warto też przetestować różne ustawienia jednostki sterującej.

Do czego służy wyłącznik pomocniczy w sterownikach z serii CRB100?

Do podłączenia urządzenia zewnętrznego, które ma się uruchamiać lub zatrzymywać w zależności od położenia zaworu, można wykorzystać wyłącznik pomocniczy. Przykładem może być pompa cyrkulacyjna, która ma się wyłączać, jeśli zawór jest zamknięty. Inny przykład to pomocniczy grzejnik, włączany, gdy zawór znajdzie się w określonym położeniu.

Jak wyregulować włączanie i wyłączanie wyłącznika pomocniczego w sterownikach z serii CRB100?

Pod pokrętłem na sterowniku znajduje się zielona krzywka regulacyjna. Za pomocą tej krzywki można określić, kiedy wyłącznik pomocniczy ma się włączać i wyłączać.

faq_cra_crb_20.png

Jak podłączyć pompę cyrkulacyjną do wyłącznika pomocniczego w sterowniku CRB113 lub CRB114?

Szczegóły podano na załączonej ilustracji.

faq_cra_crb_21.png

Jak aktywować T2 za pomocą urządzenia zewnętrznego w sterownikach z serii CRA100 i CRB100?

Pod obudową jednostki sterującej znajduje  się zielone złącze. Podłącza się do niego dwa przewody. Połączenie tych przewodów ze sobą powoduje aktywację temperatury T2. Przykładem urządzenia zewnętrznego jest oferowany przez firmę ESBE moduł GSM CRB915 (nr art. 1705 59 00), który pozwala przełączać dwa wstępnie określone ustawienia temperatury za pomocą telefonu komórkowego.

UWAGA: Sygnał pochodzący z urządzenia zewnętrznego musi być beznapięciowy i bezoporowy.

faq_cra_crb_23.png