Program ESBE Hydronic Selection

ESBE ZAWSZE
UDZIELI CI POMOCY!

Wspieramy instalatorów, oferując profesjonalne wsparcie. Nie ma znaczenia czy używasz naszych produktów po raz pierwszy lub spotykasz się ze skomplikowaną sytuacją, służymy naszym wsparciem.

Program - ESBE Hydronic Selection

ESBE Hydronic Selection
Niezawodne i zaawansowane oprogramowanie: doskonałe narzędzie dla instalatorów, dystrybutorów lub konsultantów, ułatwiające wybór i wymiarowanie zaworów, siłowników i sterowników mieszkaniowych do różnych zastosowań.

Oprogramowanie ESBE Hydronic Selection wykorzystuje szczegółowe informacje z zakresu specyfikacji technicznej zaworów, takie jak przepustowość, ciśnienie różnicowe, rodzaje materiałów i inne opcje zawarte w bazie danych, pozwalając wybrać odpowiedni dla danego projektu produkt.

ESBE Hydronic Selection to przewodnik pełen inspiracji i sugestii pomocnych w doborze elementów do instalacji. Nie zastępuje on jednak wiedzy doświadczonego profesjonalisty z dziedziny ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Wszystkie decyzje w zakresie doboru oraz instalacji produktu muszą być podejmowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującym prawem i normami, a także przy uwzględnieniu pozostałej części układu i sprzętu.

Pobierz program ESBE hydronic selection, wypełniając poniższe pola i klikając przycisk wyślij.

* Pole wymagane
Informacja o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ESBE HYDRONIC SYSTEMS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 56, 61-758 Poznań, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372420, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy.
 2. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: dpo@esbe.eu
 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z Państwem umowa, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in. wystawienia i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje – podstawa to obowiązek prawny Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  3. ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  4. marketingu bezpośredniego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  5. przesyłania Państwu informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – na podstawie wyrażonej zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  6. marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych - na podstawie wyrażonej zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  7. rozsyłania newslettera na wskazany przez Państwa adres email - na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  8. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, oraz podmiotom z grupy ESBE, a ponadto podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, usługi hostingowe. Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, tj. m.in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z zawartej umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności podatkowych i rachunkowych), zapobiegania nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych.
  11. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia lub do momentu gdy Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.
  12. Państwa dane osobowe będą przechowywane dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego (w zakresie, który nie wymaga udzielenia przez Państwa zgody)  przez okres obowiązywania umowy lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  13. Posiadają Państwo prawo do:
   1.  dostępu do swoich danych – art. 15 RODO,
   2. sprostowania – art. 16 RODO
   3.  usunięcia – art. 17 RODO,
   4. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
   5. prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO,
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO.
   7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.
   8. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   9. W przypadku zawarcia umowy, podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. W przypadku chęci skorzystania z usługi newsletter, otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy też wyrażenia zgody na marketing bezpośredni z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będą mogli Państwo skorzystać z powyższych usług.
   10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Jednakże w przypadku korzystania z usług oferowanych drogą internetową, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i wykorzystywane do profilowania w celu dostosowania ofert marketingowych.

 

Zgoda na wysyłanie informacji handlowej za pomocą email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym  przez ESBE HYDRONIC SYSTEMS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 56, w celu przesyłania mi informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zostałem poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach. Wiem, że mogę cofnąć niniejszą zgodę w dowolnym momencie.

 

Zgoda na korzystanie z telefonu w celu marketingu bezpośredniego, zgoda na telefoniczne przedstawienie oferty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez ESBE HYDRONIC SYSTEMS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 56, w celu marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Zostałem poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach. Wiem, że mogę cofnąć niniejszą zgodę w dowolnym momencie.

 

Zgoda na wysyłanie newslettera za pomocą email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu internetowym przez ESBE HYDRONIC SYSTEMS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 56, w celu skorzystania z usługi otrzymywania newslettera rozumianego jako bieżące informacje na temat produktów ESBE, wydarzeń z życia firmy i innych informacji związanych z działalnością ESBE. Zostałem poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach. Wiem, że mogę cofnąć niniejszą zgodę w dowolnym momencie.

 

Ponadto, jeżeli przetwarzamy Państwa dane jako pracowników naszego Klienta/Kontrahenta udostępnione nam w celach bieżącej obsługi umowy, wiążącego nas stosunku prawnego, w związku z wykonywaniem zawartej umowy, informujemy że:

 

 1. ESBE HYDRONIC SYSTEMS sp. z o.o. będzie przetwarzać udostępnione w związku z wykonaniem umowy Państwa dane osobowe jako administrator danych osobowych. Przez pracowników w ramach niniejszego pisma rozumieć należy osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę cywilnoprawą.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Cele te powiązane są z realizacją umowy zawartej z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą i są nimi:
  1. realizacja zadań, które wynikają z zawartej umowy,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa w ramach powierzonych zadań,
  4. ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności,
  5. ewentualnie wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne.
  6. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, oraz podmiotom z grupy ESBE, a ponadto podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności dla Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, usługi hostingowe. Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, tj. m.in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, powyższy okres będzie liczony od dnia zakończenia sporu czy też prawomocnego zakończenia postępowania.
  9. Administrator zbiera Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy albo bezpośrednio do Państwa.
  10. Administrator może w szczególności przetwarzać następujące kategorie danych osobowych m.in. imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, numer dowodu osobistego, dane dotyczące formy zatrudnienia, ewentualnie dane audiowizualne np. nagrywanie wizerunku do celów bezpieczeństwa.
  11. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
  12. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy pomiędzy Państwa pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.